52 resultaten gevonden

e-Box - Elektronische mailbox

Typologie :
System
Eigenaar :
KSZ , BOSA , RSZ

Systeem van beveiligde elektronische mailbox waarmee producenten (organisatie, onderneming, instelling) berichten kunnen publiceren of ter beschikking stellen voor gebruikers (onderneming, burger...), gekend onder e-Box. 

PrintManager

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat documenten af te drukken via de Printshop van Smals, er barcodes op te plaatsen voor het automatisch onder enveloppe steken en de volledige afdrukverwerking op te volgen. 

AppendixCodes

Typologie :
Library
Eigenaar :
RSZ

Library die bepaalde codelijsten en referentiedata, inclusief historiek, nodig voor de verwerking van gegevens voor de sociale zekerheid, gekend onder 'de gestructureerde Bijlagen van het glossarium van de sociale zekerheid', bijhoudt.

employerProfile

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om het risicoprofiel van een werkgever te consulteren.

CBSSInscription

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee klanten hun inschrijvingen in het personenrepertorium van de KSZ kunnen raadplegen en aanpassen om zo de gewenste services aangeboden door de KSZ te raadplegen.

CBSSPerson

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee wettelijke gegevens van een persoon kunnen beheerd en geraadpleegd worden in de KSZ-registers.

SepiaDocumentSigner

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee partners van de sector van de sociale zekerheid de ondertekening van een document door een van de organisaties geregistreerd in het systeem kunnen bekomen.

PresenceRegistration

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die een werkgever toelaat de aanwezigheid van werknemers op hun werkplaats te registreren en interne toepassingen van de sociale zekerheid toelaat deze registraties te consulteren.

contactData

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee bedrijven hun contacten en bijbehorende contactgegevens zoals bijv. e-mail of telefoon... kunnen raadplegen en beheren.

foreignLegalEntity

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee gegevens van een buitenlandse wettelijke entiteit geraadpleegd en beheerd kunnen worden. 

KBOPublicSearch

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die de publieke gegevens van elke actieve onderneming en vestiging opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) weergeeft. 

Service die toegang verleent tot gegevens voortkomend uit contractuele relaties verklaard op grond van de artikelen 30bis (werken in onroerende staat) en 30ter (alle andere sectoren).

InspectionContactData

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service voor het beheer van de persoonsgegevens van de leden van de inspectiediensten (sociale zekerheid, overheidsdiensten...). 

CompaniesRegistry

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die gegevens van ondernemingen zoals gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ter beschikking stelt van de gebruikers.

WorkerIdentifier

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee identificatieaanvragen kunnen gedaan worden en raadplegingen van identificatiegegevens van werknemers alsook hun historiek.

employmentMeasures

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat de mogelijkheden te kennen betreffende het opstellen van een bijzondere werkrelatie tussen een werkgever en een werknemer. 

DSP - Document Service Provider

Typologie :
System
Eigenaar :
RSZ

Document Service Provider (DSP) is een modulair platform, ter beschikking gesteld aan toepassingen van derden, dat de uitwisseling en verdeling van documenten tussen zender en ontvanger toelaat te dematerialiseren, centraliseren, standaardiseren en veralgemenen.

FamilyComposition

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarbij de gezinssamenstelling van personen geregistreerd in het Rijksregister en de registers van de KSZ geraadpleegd kan worden. De persoon waarvoor de gezinssamenstelling gevraagd wordt, hoeft niet noodzakelijk gezinshoofd te zijn.

CBSSLinkRegister

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service voor het beheer en raadplegen van het linkenregister, dat de link legt tussen een Belgisch identificatienummer van een persoon en buitenlandse identificatiesleutels.

Service die kan gedefinieerd worden als een service orchestrator in een productieproces van documenten, waarbij workflows opgestart worden waarin elke stap een specifieke bewerking doet, waaronder de verrijking, routing en verdeling van het document. 

BillRetainment

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die nagaat of voldaan werd aan de vereisten voor de inhoudingsplicht op factuur voor werken op grond van artikel 30bis/Ter en voorbereidingen op inhoudingen op factuur maakt voor (onder)aannemers met sociale schulden.

hfs - http file system

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee een document bewaard, beheerd en overgedragen kan worden naar een bestandssysteem op basis van het https-protocol. Deze webservice implementeert de algemene functionaliteiten van een bestandsserver waarbij andere meer specifieke functionaliteiten worden toegevoegd. 

ArchiveManager

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service om digitale gegevens met bewijskracht te beheren met als doel de bewaring van deze gegevens, ze te benutten en mettertijd toegankelijk te maken.

NRPerson

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om wettelijke persoonsgegevens uit het Rijksregister op te halen.

mandate

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee mandaten, opgesteld tussen een mandaatgever (werkgever, onderneming zonder personeel) en een mandataris (erkend sociaal secretariaat, dienstverlener) kunnen geraadpleegd worden.
Deze service laat ook de consultatie toe van persoonsgegevens van de mandatarissen.

Taakbeheer

Typologie :
Product
Eigenaar :
RSZ

Product dat alle manueel uit te voeren opdrachten binnen een proces beheert door ze digitaal te formaliseren en aan te sturen.

Procesbeheer

Typologie :
Product
Eigenaar :
RSZ

Product dat businessprocessen van een organisatie, die een aaneenschakeling zijn van zowel manuele als geautomatiseerde taken, formaliseert, aanstuurt en beheert.

EventNotification

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service om asynchroon notificaties over 'business events' uit te wisselen tussen businesstoepassingen.

PdfManager

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat pdf-bestanden te genereren, verschillende bestandstypes naar pdf te converteren en bewerkingen in pdf-bestanden te doen.

complementaryActivity

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om een uit te voeren bijklus activiteit in opdracht van een burger of een vereniging (d.w.z. een socioculturele vereniging, een feitelijke vereniging of een openbaar bestuur) aan te geven.
Deze service laat eveneens toe om deze aangiftes te consulteren, aan te passen of te schrappen.

TicketNumberGenerator

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee clienttoepassingen unieke tickets kunnen bekomen. Een ticket is een reeks van karakters waarmee elementen/entiteiten binnen een applicatie geïdentificeerd kunnen worden.  

UManRegistry

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service voor het raadplegen en beheren van gegevens van het User Management en van de DB verzender. Hij verschaft methodes om verschillende gegevens in verband met de ondernemingen, instellingen, gebruikers en verzenders gekend in het UMan (User Management)-systeem te raadplegen en te beheren.

FlexiJob

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee gegevens kunnen verkregen worden en controles uitgevoerd worden over de loopbaan van een werknemer.

Dimona

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die het mogelijk maakt een Dimona-aangifte in te dienen, alsook de status van de verwerking en de gegevens van de aangifte op te vragen.

Person

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om wettelijke persoonsgegevens op te halen uit het Rijksregister en de KSZ-registers.

Werkomgeving

Typologie :
Product
Eigenaar :
RSZ

Product dat medewerkers binnen een organisatie toelaat om klanten een end-to-end dienstverlening te bieden omdat het processen, klassiek verdeeld over verschillende afdelingen, afstemt en integreert en dus een transversale werking binnen de organisatie faciliteert.

employer/identification

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die signaletiekegevens betreffende een werkgever, een derde betaler of een fonds voor de sluiting van een onderneming, zoals gekend in het werkgeversrepertorium van de RSZ, verstuurt.

PersonInfoGroup

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om wettelijke persoonsgegevens uit het Rijksregister en de KSZ-registers op te halen.

ContributionRate

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarbij het bestand met bijdragevoeten, per kwartaal aangeleverd door de RSZ, kan geconsulteerd worden. Het bestand bevat de bijdragepercentages die van toepassing zijn in het kader van de berekening van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd aan de RSZ.

ProviderIdentifier

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om de identificatiegegevens van een 'Full Service' secretariaat (FSS), dat voor provinciale en plaatselijke besturen een aantal verplichtingen op het vlak van sociale zekerheid vervult, te verkrijgen.

LimosaRegistry

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat het Limosa-kadaster te raadplegen. Het bevat de gegevens van de verplichte aangiften in het kader van de tijdelijke detachering van buitenlandse werknemers in België (Limosa-Meldingsplicht) en van de detacheringsdocumenten (A1-aangiften).

DataAccessController

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die verifieert of een eindgebruiker toegang heeft tot gegevens van een werkgever of een onderneming voor een bepaalde toepassing en periode.

back2top