74 resultaten gevonden

AdditionalWork

Typologie :
Service
Eigenaar :
SIGeDIS

Service waarmee kan gecontroleerd worden of een persoon voldoet aan de voorwaarden om bij te klussen.

AppendixCodes

Typologie :
Library
Eigenaar :
RSZ

Library die bepaalde codelijsten en referentiedata, inclusief historiek, nodig voor de verwerking van gegevens voor de sociale zekerheid, gekend onder 'de gestructureerde Bijlagen van het glossarium van de sociale zekerheid', bijhoudt.

ArchiveManager

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service om digitale gegevens met bewijskracht te beheren met als doel de bewaring van deze gegevens, ze te benutten en mettertijd toegankelijk te maken.

BillRetainment

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die nagaat of voldaan werd aan de vereisten voor de inhoudingsplicht op factuur voor werken op grond van artikel 30bis/Ter en voorbereidingen op inhoudingen op factuur maakt voor (onder)aannemers met sociale schulden.

CBSSInscription

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee klanten hun inschrijvingen in het personenrepertorium van de KSZ kunnen raadplegen en aanpassen om zo de gewenste services aangeboden door de KSZ te raadplegen.

CBSSLinkRegister

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service voor het beheer en raadplegen van het linkenregister, dat de link legt tussen een Belgisch identificatienummer van een persoon en buitenlandse identificatiesleutels.

CBSSPerson

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee wettelijke gegevens van een persoon kunnen beheerd en geraadpleegd worden in de KSZ-registers.

Product dat de realisatie van een website mogelijk maakt, meer bepaald het beheer, inclusief het invoeren en publiceren van informatieve inhoud voor webpagina's of webtoepassingen.

CompaniesRegistry

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die gegevens van ondernemingen zoals gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ter beschikking stelt van de gebruikers.

complementaryActivity

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om een uit te voeren bijklus activiteit in opdracht van een burger of een vereniging (d.w.z. een socioculturele vereniging, een feitelijke vereniging of een openbaar bestuur) aan te geven.
Deze service laat eveneens toe om deze aangiftes te consulteren, aan te passen of te schrappen.

Service die toegang verleent tot gegevens voortkomend uit contractuele relaties verklaard op grond van de artikelen 30bis (werken in onroerende staat) en 30ter (alle andere sectoren).

ContributionRate

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarbij het bestand met bijdragevoeten, per kwartaal aangeleverd door de RSZ, kan geconsulteerd worden. Het bestand bevat de bijdragepercentages die van toepassing zijn in het kader van de berekening van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd aan de RSZ.

DataAccessController

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die verifieert of een eindgebruiker toegang heeft tot gegevens van een werkgever of een onderneming voor een bepaalde toepassing en periode.

dataEncryptor

Typologie :
Service
Eigenaar :
Smals

Service waarmee gegevens vercijferd/ontcijferd kunnen worden op basis van een token (vercijfersleutel).  

DeploymentVerification

Typologie :
Framework
Eigenaar :
Smals

Framework dat Openshift de mogelijkheid biedt om na te gaan of een JBoss-container correct gedeployd en (nog steeds) operationeel is; het genereert tevens een XML-rapport ten bate van de monitoringtool Foglight.

Dimona

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die het mogelijk maakt een Dimona-aangifte in te dienen, alsook de status van de verwerking en de gegevens van de aangifte op te vragen.

Service die kan gedefinieerd worden als een service orchestrator in een productieproces van documenten, waarbij workflows opgestart worden waarin elke stap een specifieke bewerking doet, waaronder de verrijking, routing en verdeling van het document. 

DSP - Document Service Provider

Typologie :
System
Eigenaar :
RSZ

Document Service Provider (DSP) is een modulair platform, ter beschikking gesteld aan toepassingen van derden, dat de uitwisseling en verdeling van documenten tussen zender en ontvanger toelaat te dematerialiseren, centraliseren, standaardiseren en veralgemenen.

e-Box - Elektronische mailbox

Typologie :
System
Eigenaar :
KSZ , BOSA , RSZ

Systeem van beveiligde elektronische mailbox waarmee producenten (organisatie, onderneming, instelling) berichten kunnen publiceren of ter beschikking stellen voor gebruikers (onderneming, burger...), gekend onder e-Box. 

eHealthBox

Typologie :
System
Eigenaar :
eHealth

Systeem om beveiligde elektronische mededelingen, inclusief de nodige vertrouwelijke en medische gegevens, tussen de Belgische actoren in de gezondheidszorg, nl. zorgverleners en instellingen, mogelijk te maken, gekend onder beveiligde elektronische brievenbus.

eHelp - CMS

Typologie :
Service
Eigenaar :
Smals

Service die online contextuele hulp verschaft aan gebruikers over online toepassingen en services.

employer/identification

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die signaletiekegevens betreffende een werkgever, een derde betaler of een fonds voor de sluiting van een onderneming, zoals gekend in het werkgeversrepertorium van de RSZ, verstuurt.

employerProfile

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om het risicoprofiel van een werkgever te consulteren.

employmentMeasures

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat de mogelijkheden te kennen betreffende het opstellen van een bijzondere werkrelatie tussen een werkgever en een werknemer. 

Systeem dat toelaat berichten gericht aan zorgverleners (individuele zorgverleners of instellingen) en soms ook patiënten te vercijferen.

EventNotification

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service om asynchroon notificaties over 'business events' uit te wisselen tussen businesstoepassingen.

FamilyComposition

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarbij de gezinssamenstelling van personen geregistreerd in het Rijksregister en de registers van de KSZ geraadpleegd kan worden. De persoon waarvoor de gezinssamenstelling gevraagd wordt, hoeft niet noodzakelijk gezinshoofd te zijn.

FlexiJob

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee gegevens kunnen verkregen worden en controles uitgevoerd worden over de loopbaan van een werknemer.

foreignLegalEntity

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee gegevens van een buitenlandse wettelijke entiteit geraadpleegd en beheerd kunnen worden. 

hfs - http file system

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee een document bewaard, beheerd en overgedragen kan worden naar een bestandssysteem op basis van het https-protocol. Deze webservice implementeert de algemene functionaliteiten van een bestandsserver waarbij andere meer specifieke functionaliteiten worden toegevoegd. 

Systeem om de identificatie, de authenticatie en de machtiging van actoren in de gezondheidszorg te faciliteren, wanneer deze toegang vragen tot de diensten gehost bij de gezondheidszorginstanties en het eHealth-platform.

InspectionContactData

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service voor het beheer van de persoonsgegevens van de leden van de inspectiediensten (sociale zekerheid, overheidsdiensten...). 

Javascript Logger

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library (JavaScript) die, vanuit een webtoepassing, logs en fouten, getoond in de console van de browser, bewaart om makkelijker foutrapporten te kunnen genereren.

KBOPublicSearch

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die de publieke gegevens van elke actieve onderneming en vestiging opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) weergeeft. 

LimosaRegistry

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat het Limosa-kadaster te raadplegen. Het bevat de gegevens van de verplichte aangiften in het kader van de tijdelijke detachering van buitenlandse werknemers in België (Limosa-Meldingsplicht) en van de detacheringsdocumenten (A1-aangiften).

LinkRegister

Typologie :
Service
Eigenaar :
KSZ

Service voor het beheer en raadplegen van het linkenregister, dat de link legt tussen een Belgisch identificatienummer van een persoon en buitenlandse identificatiesleutels.

mandate

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee mandaten, opgesteld tussen een mandaatgever (werkgever, onderneming zonder personeel) en een mandataris (erkend sociaal secretariaat, dienstverlener) kunnen geraadpleegd worden.
Deze service laat ook de consultatie toe van persoonsgegevens van de mandatarissen.

NRPerson

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om wettelijke persoonsgegevens uit het Rijksregister op te halen.

Service die toelaat om het repertorium van verzekeringspolissen tegen arbeidsongevallen van alle betrokken werkgevers te consulteren. De gegevens zijn afkomstig van het Sectoraal Repertorium Polissen (SRP) van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris).

PdfManager

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat pdf-bestanden te genereren, verschillende bestandstypes naar pdf te converteren en bewerkingen in pdf-bestanden te doen.

Person

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om wettelijke persoonsgegevens op te halen uit het Rijksregister en de KSZ-registers.

PersonInfoGroup

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om wettelijke persoonsgegevens uit het Rijksregister en de KSZ-registers op te halen.

PresenceRegistration

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die een werkgever toelaat de aanwezigheid van werknemers op hun werkplaats te registreren en interne toepassingen van de sociale zekerheid toelaat deze registraties te consulteren.

PrintManager

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat documenten af te drukken via de Printshop van Smals, er barcodes op te plaatsen voor het automatisch onder enveloppe steken en de volledige afdrukverwerking op te volgen. 

ProviderIdentifier

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service die toelaat om de identificatiegegevens van een 'Full Service' secretariaat (FSS), dat voor provinciale en plaatselijke besturen een aantal verplichtingen op het vlak van sociale zekerheid vervult, te verkrijgen.

RAAS - Register As A Service

Typologie :
Service
Eigenaar :
KSZ

Service die de gebruiker een oplossing biedt binnen de G-Cloud om een personenrepertorium in eigen beheer bij te werken en uit te lezen. Onder gebruiker wordt verstaan een dienstenintegrator, een federale overheidsinstelling...

RegisteredMail

Typologie :
Service
Eigenaar :
KSZ

Service die aangetekende zendingen elektronisch verstuurt met dezelfde juridische waarde als een papieren aangetekende brief, in het kader van de toepassinging van de Sociale Zekerheid in België, volgens de wet van 19/03/2013. 

SepiaDocumentSigner

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee partners van de sector van de sociale zekerheid de ondertekening van een document door een van de organisaties geregistreerd in het systeem kunnen bekomen.

SharePoint Webpart tabs

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library die toelaat om SharePoint-pagina’s met meerdere webparts efficiënter op te maken; het groepeert meerdere webparts in één enkele webpart in de vorm van een tab. De configuratie via een SharePoint power user is makkelijk, zelfs zonder kennis van JavaScript.

Library die workflows in SharePoint opstart - snel, eenvoudig en op een grafische manier (in de vorm van knoppen). De configuratie via een SharePoint power user is makkelijk, zelfs zonder kennis van JavaScript.

SmalsUtils-Validation

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library die een reeks validaties of annotaties voor business-entiteiten hergroepeert, die in veel Angular- of Java-toepassingen van de sociale zekerheid worden gebruikt.

TicketNumberGenerator

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee clienttoepassingen unieke tickets kunnen bekomen. Een ticket is een reeks van karakters waarmee elementen/entiteiten binnen een applicatie geïdentificeerd kunnen worden.  

Timestamping

Typologie :
System
Eigenaar :
eHealth

Systeem dat toelaat een bewijs te bewaren van het bestaan van een document en de inhoud ervan op een bepaalde datum. De term ‘bewijs’ verwijst naar het feit dat niemand, zelfs niet de eigenaar van het document, het timestamping-certificaat kan wijzigen.

TrustedTimestamp

Typologie :
Service
Eigenaar :
KSZ

Service die toelaat om gecertificeerde timestamps te bekomen.  Deze is conform de RFC 3161-standaard. 

UManRegistry

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service voor het raadplegen en beheren van gegevens van het User Management en van de DB verzender. Hij verschaft methodes om verschillende gegevens in verband met de ondernemingen, instellingen, gebruikers en verzenders gekend in het UMan (User Management)-systeem te raadplegen en te beheren.

WorkerIdentifier

Typologie :
Service
Eigenaar :
RSZ

Service waarmee identificatieaanvragen kunnen gedaan worden en raadplegingen van identificatiegegevens van werknemers alsook hun historiek.

back2top