ContributionRate

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarbij het bestand met bijdragevoeten, per kwartaal aangeleverd door de RSZ, kan geconsulteerd worden. Het bestand bevat de bijdragepercentages die van toepassing zijn in het kader van de berekening van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd aan de RSZ.

Beschrijving

De SOAP-webservice ContributionRate biedt volgende functionaliteiten:

  • Controleren of een bijdragevoet en/of het werkgeversaandeel voor een gegeven combinatie bestaat
  • Controleren of een RSZ-categorie in het bestand met de bijdragevoeten bestaat
  • Controleren of een werknemerskengetal voor een bepaalde categorie en kwartaal bestaat
  • Recupereren van de waarde van de bijdragevoeten en eventueel van het werkgeversaandeel voor een gegeven combinatie
  • Verschaffen van een lijst met alle soorten bijdragen voor een gegeven combinatie
  • Verschaffen van een lijst met alle werknemerskengetallen die beschikbaar zijn voor een gegeven combinatie
  • Verschaffen van de lijst met werknemerskengetallen die toegestaan zijn op de regel werknemer voor een gegeven combinatie

Gebruikersgroepen

  • Momenteel zijn het Smals interne systeemgebruikers, nl. interne informaticasystemen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de toepassing. 
  • Andere mogelijke doelgroepen zijn diensten die verschuldigde socialezekerheidsbijdragen moeten kunnen berekenen en zodoende moeten beschikken over de verschillende bijdragevoeten, zoals bijv. mandatarissen.

Integratie voorwaarden

De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het 'Uniek Dossier'.

Contact: dmfadev@smals.be 

Documentatie

back2top